Pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?

Pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?

Nhà tôi nắm trong khu dự án lấy đất làm đường nên chủ đầu tư nói sẽ trả tiền đền bù. Tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?

Thủ tục thu hồi đất được thực hiện như thế nào?

 

Theo quy định Luật Đất đai 2013 trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện như sau:

1. UBND có thẩm quyền thu hồi ban hành thông báo thu hồi đất và được gửi đến từng người có đất thu hồi. Sau đó tiến hành họp phổ biến đến người dân nằm trong khu vực thu hồi; thông báo trên các phương tiện đại chúng; niêm yết tại trụ sở UBND xã,…

 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,… theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

3. Sau khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND xã phổ biến và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư.

Chính vì vậy, bạn nên liên hệ với UBND xã xác nhận thông tin liên quan đến việc bồi thường, giải phóng khu đất nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.

Pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?

-> Xem thêm: Các bước cần làm khi bán căn hộ chung cư đã hoàn thiện TP. HCM

Điều 42 của Luật Đất đai quy định:

1. Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.

2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi thường bằng đất ở đối với khu vực nông thôn, trường hợp giá trị quyền sử dụng đất ở bị thu hồi lớn hơn đất ở được bồi thường thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

4. Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới.

5. Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi giá trị nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trong giá trị được bồi thường, hỗ trợ.

6. Chính phủ quy định việc bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi và việc hỗ trợ để thực hiện thu hồi đất.

Với những thông tin tham khảo trên hi vọng giúp bạn trả lời được phần nào câu hỏi pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?

Pháp luật quy định như thế nào về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng?
5 (100%) 1 đánh giá

Bài viết liên quan

So sánh